Cyfrowa Szkoła Wielkopolska

Środki unijne płyną szerokim strumieniem do Polski, wypełniając lukę dofinansowania tego, czego nie może dofinansować samorząd i rząd. Wśród potrzeb wymagających wsparcia finansowego znajduje się edukacja. Przestarzałe systemy i platformy nie dają możliwości pełnego wykorzystania zasobów teleinformatycznych uczniom i nauczycielom. I właśnie naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 w ramach środków przeznaczonych na wzmacnianie kompetencji ICT.

Spośród wielu projektów współfinansowanych ze środków RPO na uwagę zasługuje projekt wzmocnienia kompetencji ICT aż 4940 nauczycieli i 11.680 uczniów z 600 wielkopolskich szkół prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym. Projekt ten jest szeroko zakrojona akcją, w ramach której wiele szkół będzie mogło zrealizować pod projekty edukacyjne dostosowane do typu szkoły. I tak do szkół podstawowych dedykowano pod projekt „Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski (CDEW)”, „Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty (CMDW)”, „Uczniowskie Laboratorium Informatyczne (ULI)”. Dla szkół ponadpodstawowych stworzono pod projekty „Uczniowskie Laboratorium Informatyczne (ULI)”, „Akademia Kształcenia Wyprzedzającego (AKW)”, „Klasy Akademickie (KLA)” oraz „Ligi Przedmiotowe (LP)”.

Autorzy projektu wskazują liczne korzyści, jakie będą czerpać szkoły i uczniowie z realizacji tychże projektów. W ramach projektu bowiem ma być zbudowana sieć Wi-Fi w sześciuset szkołach biorących udział w projekcie, które należą do samorządów powiatowych i gminnych, co umożliwi korzystanie z internetu całej społeczności szkolnej. Sieć ma być utrzymana przez okres realizacji projektu. Dodatkowo pracownie przedmiotowe tychże szkół zostaną wyposażone w cyfrowe narzędzia dydaktyczne, w tym laptopy czy tablety. Projekt przewiduje także stworzenie aplikacji cyfrowych, które umożliwiają kontynuację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkołach po zakończeniu projektu. Zwłaszcza w czasie pandemii przydatne jest umożliwienie wykorzystania systemów wideokonferencyjnych dla potrzeb zdalnego nauczania czy konferencji dla uczniów i nauczycieli, co także będzie zapewnione w ramach projektu. Autorzy projektu przewidują także utworzenie portalu dla potrzeb umieszczania treści edukacyjnych, z możliwością ich publikowania przez poszczególne szkoły.

Bardzo przydatnym narzędziem jest włączenie w regionalną infrastrukturę teletechniczną ośrodków i centrów doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych i innych podmiotów związanych z edukacją i szkolnictwem, które mają wspólny organ założycielski – Samorząd Województwa Wielkopolskiego. To pozwoli na sprawną i szybką wymianę informacji, a także na realizację telekonferencji, pobierania zasobów edukacyjnych czy słuchanie/ prowadzenie wykładów interaktywnych.